Showing 1-20 of 182 items.

Ibt ko zasaasaap sa samporna a kazaap,

Go so pphamanndg (ko gabon) sa samporna a kapanndg,

Go so pphamamatiya sa pananadm (a manga malaikat)!

Mataan! a so tohan iyo na matatangkd a Isa!

Kadnan o manga langit ago so lopa, go so pagltan a dowa oto, go Kadnan o manga sbangan!

Mataan! a Skami na inipharas Ami ko langit a marani so parahiyasan a manga bitoon, -

Go siyap ko oman i shaytan a gii mbinasa,

Di iran maphamamakin´g so (manga malaikat a) pagtaw a maporo, ka pphllbadn siran ko mbalabala,

Sa kapamogaw, go adn a bagian iran a siksa a tatap,

Inonta so miyakasinggaot sa isa a kasinggaot (ko katharo o manga malaikat), na siyaloba skaniyan o sindaw o bitoon a masindaw (a phakatotong).

Na pakiosayn ka kiran: O ba siran i lbi a mabagr a kaadn, antawaa so inadn Ami (i lbi a mabagr)? Mataan! a Skami na inadn Ami siran a phoon ko lipaw, a mapilit!

Kna, ka miyammsa ka, go pphamagrgang ka iran,

Na igira a piyakatadm siran, na di siran phakatadm, -

Go igira a miyakaylay siran sa tanda, na pphamagrgan iran,

Go pitharo iran a:"Da ko ungkai inonta na balik mata a mapayag!"

"Ino amay ka matay kami, go mbaloy kami a botha, go manga tolan, ba mataan! a skami na pagoyagn kami dn?"

"Antawaa so manga loks ami a miyangaoona?"

Tharoang ka a:"Oway, (pagoyagn kano dn), go skano na phamakarondan."

Na giyoto na satimambo a lalis; na samawto na siran na makananayaw siran!

Go matharo iran a:"Hay dowan dowaan tano! Giyai so alongan a kapamalas!"