Showing 1-20 of 182 items.

Ik zweer bij de engelen, die zich in orde scharen.

En bij hen die de wolken voortdrijven en verspreiden.

En bij hen, die den Koran lezen als eene vermaning,

Waarlijk, uw Heer is eenig.

De Heer van hemel en aarde en van alles wat daartusschen is, en de Heer van het Oosten.

Wij hebben den ondersten hemel met het versiersel der sterrren getooid.

En wij hebben daarin een wachter tegen iederen weerspannigen duivel geplaatst.

Opdat zij niet luisteren naar het gesprek der verheven vorsten (want zij worden van alle zijden bestormd),

En eene zware marteling is voor hen gereed gemaakt.

Behalve hij, die een woord steelsgewijze opvangt, en door eene vlammende schicht wordt getroffen.

Vraag daarom den bewoners van Mekka, of zij van nature sterker zijn dan de engelen welke wij hebben geschapen? Waarlijk wij hebben hen van harde klei geschapen.

Gij verbaast u over Gods macht en hunne weêrspannigheid; maar zij spotten over de bewijsmiddelen, welke aangevoerd worden om hen te overtuigen.

Als zij gewaarschuwd worden, nemen zij geene waarschuwing aan.

En als zij iets zien, spotten zij er mede.

En zeggen: Dit is niet anders dan duidelijke tooverij.

Nadat wij dood zullen wezen en tot stof en beenderen zijn geworden, zullen wij dan werkelijk tot het leven worden opgewekt.

En onze voorvaderen ook?

Antwoord: Ja! en dan zult gij veracht wezen.

Er zal slechts eenmaal op de trompet worden geblazen, en zij zullen rond zien.

En zullen zeggen: Wee over ons! Dit is de dag des oordeels.