Showing 1-20 of 182 items.

Při těch, kdo v řadách stoji,

prudce odrážejí,

připomenutí přednášejí!

Věru Bůh váš jediný jest,

Pán nebes a země a toho, co mezi nimi je, Pán východů!

Vskutku jsme vyzdobili nejnižší nebe ozdobou hvězd

a také na ochranu proti každému satanu vzpurnému,

takže nemohou u rady nejvyšší naslouchat a je po nich házeno ze všech stran,

aby byli odehnáni; a pro ně trest trvalý je přichystán.

Zaslechne něco pouze ten, kdo urve porady útržek, a ten plamenem pronikajícím je pronásledován.

Zeptej se jich, zda jsou tělesně silnější nebo ti, které jsme stvořili My? My stvořili jsme je z hlíny tvrdnoucí.

Ba věru, ty divíš se, zatímco oni se posmívají,

a když napomenutí je jim dáno, na ně nepamatují,

a když znamení spatří, žerty si z něho dělají

a říkají:"Tohle není leč kouzlo zjevné!

Cožpak až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, vskutku vzkříšeni budeme,

i naši předkové dávní?"

Odpověz:"Zajisté, a budete poníženi!"

A ozve se jen jeden zvuk jediný, a hle, oni prohlédnou

a řeknou:"Běda nám, toto je den soudný!"