Showing 1-20 of 53 items.

Ha. Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Ain. Sin. Qaf. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Lagid man oto a kaphagilahami rka (ya Mohammad) go so siran a miyaonaan ka, so Allah, a Mabagr, a Mawngangn.

Rk Iyan so zisii ko manga langit ago so zisii ko lopa: Go Skaniyan so Maporo, a Lbi-a-mala.

Mayto bo na so manga langit na phangabbngkag ko kaporoan iran: Na so manga malaikat na ipthasbik iran so podi ko Kadnan iran, go ipphangni ran sa maap so taw a matatago ko lopa: Ba di mataan! a so Allah na Skaniyan so Manapi, a Makalimoon?

Na so miyamangowa sa salakaw Rkaniyan a manga panarigan, - na so Allah i Tomotonggo kiran; go kna a ba ska i sasarigi kiran.

Na lagid aya man a kiniilahamn Ami rka ko Qor´an a basa Arab: ka an ka mapakaiktiyar so (taw sa Makkah a) Amoran o manga ingd ago so makaliliyot on, - go an ka kapakiiktiyari so alongan a kaplimod, a da a sangka a madadalm on: So sabaad na khatago ko sorga, na so sabaad na khatago ko kadg.

Na o kabaya o Allah, na mataan a khabaloy Niyan siran ko okit a isa; na ogaid na phakasoldn Iyan so taw a kabaya Iyan ko limo Iyan; na so manga darowaka na da a bagian iran a panarigan go da a tabanga (iran).

Ino siran khowa sa salakaw ko Allah a manga panarigan? A so Allah, - na Skaniyan i Panarigan, go Skaniyan i magoyag ko miyamatay: Go Skaniyan i Gaos ko langowan taman.

Na so da kano ron pagayonayon a shay´, na so kokoman iyan na sii ko Allah: Giyoto man so Allah a Kadnan ko: Skanyan i siyarigan ko, go Ron ako pagndod.

Mimbaas ko manga langit ago so lopa: Singgayan kano Niyan a phoon ko manga ginawa niyo sa manga karoma, go phoon ko manga ayam sa nggaganapa: Pmbarmbadn kano Niyan sa sabap roo: da dn a lagid Iyan a isa bo, go Skaniyan so Pphakan´g, a Pphakaylay.

Rk Iyan so manga gonsi o manga langit ago so lopa: Pphakawladn Iyan so riskhi ko taw a kabaya Iyan: Go pphakasimpitn Iyan. Mataan! a Skaniyan i Matao ko langowan taman.

Piyayag Iyan rkano a okit so inisogo Iyan oto ko Noh, go so iniilaham Ami rka (ya Mohammad), go so inisogo Ami oto ko Ibrahim, go so Mosa, go so Eysa a: Pamayandgn iyo so agama, ago di niyo to pmblablagi: Minindarasag o manga pananakoto so ipndolon ka kiran oto. So Allah na pnggawiin Iyan on so taw a kabaya Iyan, go pnggonanaon Iyan on so taw a pphananangoran (ko onot Rkaniyan).

Na da siran mblablag inonta ko oriyan o kiyapakawma kiran o katao, - kadngki ran. Na o da so katharo a miyaona a phoon ko Kadnan ka, a taman ko taalik a miyapnto, na miyakokom siran dn: Na mataan! a so siran a piyakapangowaris ko kitab a miyaoriyan iran, na matatago dn ko kazasangka phoon rkaniyan sa mapayag a kazangka.

Na makapantag roo, na panolong ka, go ontolang ka so inisogo rka, go ding ka phangonoti so manga n´nga iran; go tharoang ka a:"Piyaratiyaya ko so initoron o Allah a kitab; go inisogo rakn a paginontolanang ko skano. So Allah i Kadnan ami go Kadnan iyo: Rk ami so manga galbk ami, na rk iyo so manga galbk iyo. Da a rido ko lt ami go lt iyo. So Allah na thimo on tano Niyan, go Ron so khabolosan."

Na so siran a gii siran makiphapawala makapantag ko Allah ko oriyan o kiyatarimaa rkaniyan, - na so daowa iran na ilang sii ko Kadnan iran: Go miyakaphawto siran sa rarangit, go adn a bagian iran a siksa a sangat (ko akhirat).

So Allah so tomiyoron ko kitab (kaan mapayag) so bnar go so timbangan. Na antai kaphakitokawan iyan rka sa masikn so bangkit na marani?

Pphagalokalokan aya o siran a di ron mapaparatiyaya: Na so miyamaratiyaya na ikaalk iran oto, ka katawan iran a mataan oto! a bnar. Ba di mataan a siran a pphamawal ko bangkit na matatago dn ko kadadag a mawatan?

So Allah i Masalinggagaw ko manga oripn Iyan: Pphakalaan Iyan ko riskhi so taw a kabaya Iyan: Go Skaniyan so Mabagr, a Domadaag.

Sa taw a kabaya iyan so balas ko akhirat, na pagomanan Ami ron so balas rkaniyan; na sa taw a kabaya iyan so balas ko doniya, na mbgan Ami ron, na da a bagian iyan ko akhirat a kipantag.