Showing 1-20 of 227 items.

Waxay ku Tusin Mucjisada Quraanka sida soo Hor martay.

Taasi waa Aayadihii Kitaabka Cad.

Waxaadna u Dhawdahay Nabiyow inaad Halaagto Naftaada Haddayna Rumayn Xaqa.

Haddaan Doono Waxaan kaga soo Dejinaynaa Korkooda Samada Aayad oy Noqoto Luquntoodu Miday u Khushuucdo.

Waxkasta oo Quraana oo Uga Yimaadda Xagga Eebaha Raxmaana oo soo Darriyo (Cusboonaada) waxay ahaan kuwo ka Jeedsada.

Waxayna Beeniyeen (Xaqa) waxaase u Imaan Warka waxay ku Jees Jeesayeen.

Miyeyna Arkayn Dhulka Inaan ka soo Bixinno Nooc kasta oo Fiican.

Taasna waxaa ku sugan Aayad Badankooduna ma aha Mid Rumeyn (Xaqa).

Eebahaana Waa Adkaade Naxariista.

(Xusuuso) markuu ugu Yeedhay Eebahaa (Nabi) Muuse inuu Aado Qoomka Daalimiinta ah.

Qoomka Fircoon, Maydhawrsadaan.

Wuxuu Yidhi (Nabi) Muuse Eebow waxaan ka Cabsan inay I beeniyaan.

Ooy Cidhiidhyanto Laabtaydu Siina Daysmin Carrabkaygu ee Dir la Jirkayga Haaruun.

Waxayna igu Leeyihiin Dambi (Godob) waxaana ka Cabsan inay I dilaan.

Wuxuu Yidhi Ilaahay saas ma aha ee La aada Aayaadkanaga, Anagaa Idinla Jirra Maqlina.

ee u Taga Firecoon una Dhaha Annagu waxaan Nahay Rasuulka Eebaha Caalamka.

Ee Dir «u Ogolow» Banii Israa"iil la jirkannaga.

Wuxuu Yidhi (Firecoon) Miyaanaan kugu Barbaarinin Dhexdanada Adoo Yar oodan ku Nagaanin Dhexdanada Cimrigaaga Sanooyin.

Ood Fashay Arrintaad Fashay Adoo Diidan (Sama Falkii).

Wuxuu Yidhi (Nabi) Muuse waan Falay Anoon Wax kasayn.