Showing 1-20 of 227 items.

Ta, Sin, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Giyaya na manga ayat ko kitab a miyakawsai.

Baandang ka mapakapaggt a ginawang ka (hay Mohammad) ko di iran kabaloy a khipaparatiyaya.

O kabaya Ami, na pakatoronan Ami siran a phoon ko langit sa tanda, na matatap so manga lig iran sa kapakasosondong iran on.

Na da a phakatalingoma kiran a pananadm a phoon ko (Allah a) Masalinggagaw, a bago, a ba siran da mabaloy a khitatalikhod Rkaniyan.

Na sabnar a piyakambokhag iran (so Rasol): Na phakatalingoma kiran dn so manga totholan ko miyabaloy siran on a gi iran zandagan!

Ba iran da maylay so lopa, - ay kadakl a piyakatho Ami ron ko oman i sasoson a mapiya?

Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.

Na mataan! a so Kadnan ka, na titho a Skaniyan so Mabagr, a Makalimoon.

Na gowani na tiyawag o Kadnan ka so Mosa:"Song ka ko pagtaw a manga darowaka,"

"Pagtaw o Pir´awn: Ino siran di phananggila?"

Pitharo iyan:"Kadnan ko, mataan! a sakn na ipkhalk akn o ba ako iran pakambokhaga:"

"Go gomagt a rarb akn, go di mapkas a dila akn: Na sogoing ka so Haron (sa mimbabid akn);"

"Go adn a kasalaan ko kiran, na ipkhalk akn oba ako iran bonoa."

Pitharo (o Allah) a:"Kna pn nai! na lalakaw kano a dowa, rakhs o manga tanda Ami; Mataan! a Skami na babid iyo, a pphamamakin´g."

"Na song kano ko Pir´awn, na tharoa niyo a: Mataan! a skami na sogo o Kadnan o manga kaadn;"

"Botawaning ka rkami so manga moriyataw o Israil."

Pitharo (o Pir´awn):"Ba ami ska da pagoyagoyaga sii rkami, ko kawawatai rka, go miyakatarg ka rkami ko kawyagoyag ka sa miyakaphipira ragon?"

"Go pinggolawlang ka so pinggolawlang ka, a so pinggolawlang ka (a kiyapamonoo ka), na ska na miyapd ko da a manga tadm iyan!"

Pitharo (o Mosa):"Miyanggolawla ko oto, na samawto na sakn na pd ko miyangariribat."