Showing 1-20 of 227 items.

Tá sín mím.

Toto jsou Písma zřetelného znamení.

Možná že duše tvá se rmoutí proto, že uvěřit nechtějí,

však kdybychom chtěli, seslali bychom jim z nebes znamení, před nímž jejich šíje by zůstaly zkrouceny v ponížení.

A kdykoliv se jim dostalo od Milosrdného nového připomenutí, vždy se jen od něho odvrátili

a za lež je prohlásili; však dostane se jim zvěsti o tom, čemu se posmívali!

Což po zemi se nerozhlédli a neviděli, kolika druhům rostlin užitečných jsme na ní vyrůst dali?

Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.

A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.

A hle, Pán tvůj Mojžíše zavolal:"Jdi k lidu, jenž křivdu činí,

k lidu Faraónovu; což nebudou bohabojní?"

I odpověděl:"Pane, obávám se, že mne ze lži obviní

a že hruď má stísněna bude a jazyk můj se nerozváže. Pošli pro Áróna raději!

A oni mají proti mně obvinění a bojím se, že mě zabijí."

I řekl Bůh:"Nikoliv, půjdete oba s Našimi znameními a My, naslouchajíce, budeme s vámi.

K Faraónovi jděte a řekněte: My poslové jsme věru Pána lidstva veškerého,

odešli dítka Izraele s námi!"

I pravil Faraón:"Což jsme tě jako dítě mezi sebou nevychovali a nezůstals u nás mnohá léta věku svého?

A přesto jsi provedl skutek svůj, jejž jsi učinil;tys věru jeden z nevděčných!"

Mojžíš odpověděl:"Spáchal jsem jej v době, kdy byl jsem ještě jedním z bloudících,