Showing 1-20 of 60 items.

Alif lám mím!

Poražení byli Byzantinci

v nejbližší zemi, však po porážce své zase zvítězí

v několika letech. Bohu přísluší rozhodnutí jak dřívější, tak i pozdější. V ten den pak se zaradují věřící

z vítězné pomoci Boží. A pomáhá On, komu chce, a On mocný je a slitovný.

Slib Boží - a Bůh slib Svůj neruší, však většina lidí to neví.

Znají jen vnější stránky života pozemského, zatímco k životu budoucímu jsou lhostejní.

Což neuvažovali ve svých duších, že Bůh stvořil nebesa a zemi i vše, co je mezi nimi, nejinak než jako skutečnost a na lhůtu stanovenou? Však většina lidí v setkání s Pánem svým nevěří.

Což necestovali po zemi a neviděli, jaký byl konec těch, kdož před nimi byli? A přece byli mocnější silou a orali zemi a obdělávali ji více, než oni ji obdělávají. A přišli k nim poslové jejich s jasnými znameními. A nebyl Bůh takový, aby jim ukřivdil, leč oni sami na sobě křivdu spáchali.

A konec těch, kdož zlo činili, bude pak ještě horší, neboť za lživá znamení Boží prohlašovali a posměšky si z nich tropili.

Bůh zahajuje život prvním stvořením, pak opakovat to bude a posléze k Němu budete navráceni.

V den, kdy Hodina udeří, budou hříšníci v zoufalství přivedeni

a nebudou mít ve společnících svých přímluvce žádné a ve společníky své věřit přestanou.

A v den, kdy Hodina udeří, lidé rozděleni budou:

co týká se těch, kdož věřili a dobré skutky konali, ti v zahradě budou obšťastněni,

zatímco ti, kdož nevěřili a znamení Naše i setkání na onom světě za lež prohlašovali, ti k trestu budou předvedeni.

Pronášejte slávu Bohu, když večer zastihne vás a když ráno procitáte

#NÁZEV?

On dává vzejít živému z mrtvého a mrtvému z živého a oživuje zemi po smrti její. A podobně i vy budete z hrobů vyvedeni.

A patří k Jeho znamením, že stvořil vás z prachu, a hle, když lidstvem jste se stali, po zemi jste rozptýleni.