Showing 1-20 of 60 items.

Elif Lām Mīm.

Bizantinci su pobijeđeni

u susjednoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti

za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada će se vjernici radovati

Allahovoj pomoći – On pomaže kome hoće, On je Silni i Samilosni –

obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna;

oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovome svijetu, a prema onome svijetu su ravnodušni.

A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih – sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći.

Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

Oni koji su zlo činili završiće najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali.

Allah iz ničega stvara, On će to ponovo učiniti i na kraju Njemu ćete se vratiti.

Na dan kad nastupi Čas – mnogobošci će svaku nadu izgubiti:

božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici.

Na dan kad nastupi Čas oživljenja – ljudi će se razdvojiti:

oni koji su vjerovali i dobra djela činili – u džennetskom perivoju će se radovati,

a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Naše i susret na Sudnjem danu poricali – u trajnoj će muci biti.

Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete –

Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji – i predvečer i u podne! –

On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina – isto tako ćete i vi biti oživljeni.

Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih;