Showing 1-20 of 78 items.

So (Allah a) Masalinggagaw!

I mindao ko Qor´an.

Inadn Iyan so manosiya,

Na inindao Niyan on so lalag.

So alongan ago so olan na sii ko itongan.

Na so mangngto a pndonapa, go so manga kayo na mangangalimbabaan siran (ko Masalinggagaw).

Na so langit na iniporo Iyan skaniyan, go inadn Iyan so timbangan,

Ka ang kano di khapokas ko ontol;

Na pakambatanga niyo so kathimbang ko kaontol, go di kano phangorang ko timbangan.

Na so lopa na kiyayat Iyan skaniyan sa baba a rk o manga kaadn:

Katatagoan sa manga onga, go manga korma, a khibobongkosan,

Go so manga onga a maroni, a adn a manga inoot iyan ago so mamot.

Na anda ko manga limo o Kadnan iyo, i pagongkirn niyo?

Inadn Iyan so manosiya a phoon ko botha, a gango, a lagid o kiyomba,

Go inadn Iyan so jinn a phoon ko kadg o apoy:

Na anda ko manga limo o Kadnan iyo, i pagongkirn niyo?

Kadnan o dowa a sbangan, go Kadnan o dowa a sdpan!

Na anda ko manga limo o Kadnan iyo, i pagongkirn niyo?

Biyotawanan Iyan so dowa a kalodan, a gii makambaratmowa:

Kaaltan a dowa oto sa rnding; a di makapzmbor: