Showing 1-20 of 78 items.

(خداوند) رحمن

قرآن را تعلیم داد.

انسان را آفرید .

به او (نطق و) سخن گفتن آموخت.

خورشید وماه به حساب منظم (و دقیقی) در حرکتند.

وگیاه( ) و درخت (برای او) سجده می کنند.

و آسمان را برافراشت ومیزان را قرار داد.

تا در میزان تجاوز نکنید.

و وزن را بر اساس عدل بر پا دارید و میزان را کم نکنید.

و زمین را برای مردمان قرار داد (وگسترانید).

که در آن میوه ها ونخلهای خوشه دار است.

و (در آن) دانۀ برگ دار (که بصورت کاه در می آید) و ریحان (وگیاهان خوشبو) است.

پس (ای گروه انس وجن) کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟!( )

انسان را از گِل خشکیده ای چون سفال آفرید,

و جن را از شعله ای از آتش خلق کرد( ).

پس (ای گروه انس وجن) کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟!

(او) پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.

پس (ای گروه انس وجن) کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟!

دو دریا (ی مختلف شور وشیرین) را به جریان آورد در حالی که با یکدیگر بر خورد می کنند.

میان آن دو حایلی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند. (و در هم نیا میزند).