Showing 1-20 of 43 items.

Alif, Lam, Mim, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Giyaya so manga ayat ko kitab: Na so initoron rka a phoon ko Kadnan ka na bnar; na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di siran mapaparatiyaya.

So Allah so iniporo Iyan so manga langit a da a manga polaos a khaylay niyo skaniyan; oriyan iyan na pithandingan Iyan so kapaar; go piyaka phasiyonot Iyan so alongan ago so olan (sa gii ron kanggonai). Oman i isa on na pphalalagoy sii ko wakto a mappnto. Titilikn Iyan so pkhawlawla, pphayagn Iyan so manga tanda, ka an iyo matangkd so kimbaratmowaan ko Kadnan iyo.

Go Skaniyan so komiyayat ko lopa, go tiyagoan Iyan oto sa manga palaw, go manga lawasayg: Na so oman i manga onga na biyaloy Niyan on a ngganapa a dowa: Ipndalong Iyan so gagawii ko dawndaw. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pphamimikirann iran!

Go adn a matatago ko lopa a pizalbo a makandadaidair, go manga pamomolan a manga anggor, go prpran, go manga korma a khika riringkit, go di mariringkit: Pphakaygan sa ig a isa; na inilbi Ami so sabaad on ko sabaad sii ko kapkhanawn. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran!

Na oba ka phammsa, na aya iphammsa na so katharo iran a:"Ino amay ka mbaloy kami a botha, ba mataan! a skami na khatago kami dn ko kaadn a bago?" Siran so miyamangongkir ko Kadnan iran. Go siran man na so manga sangkali na mitogor ko manga lig iran: Go siran man i manga taw ko naraka, siran na ron siran on dn makakakal!

Na phangnin iran rka a kagaan o marata ko dapn so mapiya a: Sabnar a miyaypos ko miyaonaan iran so manga siksa ko lagid iran! Na mataan! a so Kadnan ka na titho a Malai-maap ko manga manosiya sii ko gi iran kandarowaka, go mataan! a so Kadnan ka na titho a Sangati-kapaniksa.

Na gii tharoon o siran a da pamaratiyaya a:"Ino a da a initoron on a tanda a phoon ko Kadnan iyan. Ska (ya Mohammad) na matag pphamakaiktiyar; na adn a bagian o oman i pagtaw a giinggonanao."

So Allah na katawan Iyan so ipkhawgat o langowan o babay, go so pkhorangn o manga roranan a wata, go so iphagoman Iyan, na so langowan taman na zisii ko Allah so diyangka Iyan.

Katawan Iyan so masoln ago so mapayag, a Mala a Maporo.

Magizan on so pd rkano a taw a inipnanay niyan so katharo go so taw a inipakatanog iyan; go so taw a skaniyan na mag-una ko gagawii go so phapayag ko kadawndaw.

(So manosiya) Na adn a pphamagilisa on (a manga malaikat) sii ko onaan iyan go sii ko oriyan iyan a: Sisiyapn iran skaniyan phoon sa sogoan o Allah. Mataan! a so Allah na di Niyan pagalinn so btad o pagtaw taman sa di iran alinn so btad o manga ginawa iran. Na igira a adn a piyakaantap o Allah ko pagtaw a marata, na da a phakarnon, go da a bagian iran a salakaw Rkaniyan a kaphanarigan.

Skaniyan so pphakiilay Niyan rkano so kilat, sa kalk na,go inam: Go Phagadn ko manga gabon, a khikappndan (sa oran)!

Go pthasbik so dalndg sa podi Rkaniyan, go so manga malaikat phoon sa kalk Rkaniyan: Na pmbotawanan Iyan so manga lthi, ipzogat Iyan oto ko taw a kabaya Iyan. Na siran na gii siran makiphapawala makapantag ko Allah, a Skaniyan i Sangati-kandadan´g!

Rk Iyan so katharo a bnar: Na so siran a pphanongganowin iran a salakaw ko Allah na da a khismbag iran kiran a mayto bo, inonta na lagid o ikakawa iyan so dowa palad a lima niyan ko ig, ka an makasampay ko ngari iyan na di ron phakasampay skaniyan: Ka da ko pangni o da pamaratiyaya inonta na matatago sa ilang.

Na pzojiod sa bagian o Allah so matatago ko manga langit ago so lopa sa onot ago tgl go (pzojiod) so manga along iran ko manga kapipita, go so manga kagabi gabi.

Tharoang ka:"Antawaa i khirk ko manga langit ago so lopa?" Tharoang ka a:"So Allah." Tharoang ka a:"Ino niyo khowaa so salakaw Rkaniyan a manga panarigan, a da a mipapaar iran a rk o manga ginawa iran a gona ago morala?" Tharoang ka:"Ba magizan so bota ago so pphakaylay? Antawaa ba magizan so manga lilibotng ago so maliwanag? Ba so piyangmbaalan iran a manga sakoto o Allah na miyaka pangadn siran sa lagid o kiya pangadn o Allah, na miyaka zasaropai kiran so manga kaadn?" Tharoang ka a:"So Allah i miyadn ko langowan taman: Go Skaniyan so Isaysa, a Phakabaas."

Piyakatoron Iyan a phoon ko langit so ig, na tomiyoga so manga baogan, sii ko diyangka iyan: Na miyakaawid so dgan sa borabora a maliliyawaw na pd on so pkhatonag iran ko apoy a singanin sa parahiyasan, odi na pagigimo, borabora a lagid iyan. Lagid aya a kapphayaga o Allah ko bnar ago so ribat. Na so pman so borabora na pkhailang a mibobowang; na so pman so phakaompiya ko manga manosiya na ptharg ko lopa. Lagid aya a kapphayaga o Allah ko manga ibarat.

Bagian o siran a tiyarima iran so (katharo o) Kadnan iran so mapiya. Na siran oto a da iran tarimaa skaniyan na apiya pn mataan! a rk iran so matatago ko lopa langon, go babidn pn a lagid iyan, na iyaon iran oto sa ginawa iran (na di kiran matarima). Siran man na bagian iran so marata a itongan: Go darpa iran so naraka Jahannam a mikharatarata a kadnan!

Ino so taw a bbnarn iyan a aya bo a initoron rka a phoon ko Kadnan ka na so bnar, ba lagid o taw a skaniyan na bota? Aya bo a phakasabot on na so manga papantas i akal;

Siran na itotoman iran sa tarotop so diyandi o Allah, go di siran pndorat ko pasad.