Showing 1-20 of 176 items.

Hay! manga manosiya, kalkn iyo so Kadnan iyo, a so inadn kano Niyan a phoon ko (Adam a) ginawa a isa, go inadn Iyan a phoon rkaniyan so karoma niyan, go miyabmbad phoon sa dowa oto so manga mama a madakl go manga babay, - na kalkn iyo so Allah, a so gii kano makaphapangniya sa sabap Rkaniyan, go (kalkn iyo oba niyo matphd) so manga kathotonganaya: Mataan! a so Allah na tatap a totonggoan kano Niyan.

Na bgan iyo ko manga wata a ilo so manga tamok iran, go di niyo pzambia ko marata so mapiya; go di niyo pagaraba so manga tamok iran a mirakhs ko manga tamok iyo. Mataan aya! a skaniyan na miyabaloy a dosa a mala.

Na amay ka ikhawan iyo oba kano di makapaginontolan ko manga wata a ilo, na pangaroma kano ko mapiya rkano ko manga babay, sa dowa, odi na tlo, odi na pat (na di niyo plawani); na amay ka ikhawan iyo oba kano di makapaginontolan, na sakataw, odi na so manga sandil iyo. Giyoto man i marani a di niyo kapakaaniyaya.

Na bgan iyo ko manga babay so manga btang kiran a pammgayan a miyapnto; na amay ka mapiya sa ginawa iran a kapakakowa niyo ron, na paroliya niyo sa mapiya a da a margn on.

Na di niyo mbgan ko manga lalong so manga tamok iran rkano, a so biyaloy kano o Allah a thatandingan on, go pagpra niyo siran on go pakanditara niyo siran on, go tharoa niyo kiran so katharo a mapiya.

Na tpngi niyo so manga wata a ilo taman sa o pabila a iraot siran ko kapangaroma; na o khaylay niyo siran sa kabilangataw, na bgan iyo kiran so manga tamok iran go di niyo pharoliya sa kapamagola, go kapamakot, (sa kalk) sa kapakala iran. Na sa taw a kapantagan a kawasa (ko manga wali), na gnggna niyan a ginawa niyan (ko tamok o ilo), go sa taw a kapantagan a kasisikotan, na paroli ron sa so pantag o galbk iyan. Na o pabila a ibgay niyo kiran so manga tamok iran, na pakizaksii niyo siran: Ka so Allah na makatatarotop a pagiitong.

Adn a kipantag o manga mama ko kiyaganatan o mbala a loks go so manga dadasg, go adn a kipantag o manga babay ko kiyaganatan o mbala a loks ago so manga dadasg, ko kayto iyan odi na madakl, - kipantag a madidiyangka.

Na o pabila makadarpa ko kapmbagibagi so manga tonganay, go so manga ilo, go so manga miskin, na bgi niyo siran on, go tharoa niyo kiran so katharo a mapiya.

Na kalkn o siran a adn a khaganatan iran ko oriyan iran a manga moriyataw a manga llmk a ipkhawan iran siran: Na kalkn iran so Allah, go tharo siran sa katharo a mathitho.

Mataan! a so siran a phagarabn iran so manga tamok o manga wata a ilo sa kapanalimbot, na aya dn a pkhaarab iran a pkhatago ko manga tiyan iran na apoy: Go makasold siran dn ko kadg!

Isosogo rkano o Allah sii ko manga wata iyo a: Bagian o isa mama so lagid o kipantag o dowa babay: Na amay ka siran na manga babay, a (dowa odi na) kalawanan so dowa, na bagian iran so dowa ko tlo bagi ko miniganat iyan; na amay ka sakataw, na bagian iyan so midiya (ko tamok). Na bagian o mbala a loks iyan, rk o oman i isa kiran so ikanm bagi ko miniganat iyan, amay ka adn a wata iyan; na amay ka da a wata iyan, go kapangowarisi skaniyan o mbala a loks iyan, na bagian o ina iyan so ikatlo bagi; na amay ka adn a manga pagari niyan na bagian o ina iyan so ikanm bagi; ko oriyan o wasiyat a ipthanan iyan oto odi na bayadan. So manga loks iyo go so manga wata iyo na di niyo katawan o antawaa kiran i marani rkano a makanggay a gona. Kapharail a phoon ko Allah; mataan! a so Allah na tatap a Matao, a Mawngangn.

Na bagian iyo so midiya (ko tamok) ko kiyaganatan o manga karoma niyo (a manga babay), amay ka da a wata iran; na amay ka adn a wata iran, na bagian iyo so ika pat bagi, ko kiyaganatan iran ko oriyan o wasiyat a ipthanan iran oto odi na bayadan. Na bagian iran so ika pat bagi, ko miniganat iyo, amay ka da a wata iyo; na amay ka adn a wata iyo, na bagian iran so ika walo bagi; ko miniganat iyo ko oriyan o wasiyat a ipthanan iyo skaniyan odi na bayadan. Na amay ka adn a mama a pangowarisan a da a loks iyan go da a wata iyan, odi na babay na adn a pagari niyan a mama odi na pagari a babay, na bagian o oman i isa kiran so ika nm bagi; na amay ka siran na madakl a di giyoto, na makathompotompok siran ko ika tlo bagi, ko oriyan o wasiyat a ipthanan iyan skaniyan odi na bayadan; sa di makamorala. Wasiyat a phoon ko Allah; na so Allah na Matao, a Matigr.

Giyoto man i manga taman o Allah: Na sadn sa monot ko Allah ago so sogo Iyan na phakasoldn Iyan ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, kakal siran on. Na giyoto man so ontong a mala.

Na sadn sa sorangn iyan so Allah ago so sogo Iyan go lompas ko manga taman Iyan na pakasoldn Iyan ko naraka, sa kakal on dn: Go adn a bagian iyan a siksa a phakahina.

Na so siran a masogok iran so kazina a pd ko manga karoma niyo, na pakizaksii niyo siran sa pat a pd rkano; na amay ka kazaksian siran, na kalabosowa niyo siran ko manga walay taman sa raotn siran o kapatay, odi na snggayan siran o Allah sa okit (a salakaw).

Na so dowa katao a makasogok siran (sa kazina) a pd rkano, na ringasaa niyo siran. Na o thawbat siran na, go siran phiyapiya, na gnki niyo siran; mataan! a so Allah na tatap a pphanarima ko tawbat, a Makalimoon.

Aya bo a tawbat a matatangkd ko Allah (a katharimaa Niyan on) na so rk o siran a gi iran manggolawla so marata sabap ko di katao, oriyan iyan na pzambot siran thawbat; na siran man na phakatawbatn siran o Allah: Ka so Allah na Matao, a Mawngangn.

Na da a tawbat (a khatarima) a rk o siran a gi iran manggolawla so manga rarata, taman sa amay ka miyakarani ko isa kiran so kapatay, na tharoon iyan a:"Mataan! a sakn na mithawbat ako imanto;" go da (a tawbat a khatarima) ko siran a phamatay ko kakakapir iran: Ka siran man na pithiyagaran Ami siran sa siksa a malipds.

Hay so miyamaratiyaya, di rkano khapakay so kapangowarisi niyo ko manga babay sa tgl. Na di niyo siran pagrna (ko kapakiphangaroma iran) sabap ko kakhowaa niyo ko sabaad ko minibgay niyo kiran (a btang), - inonta o makasogok siran sa pakasisingay a mapayag; go pakipagoganapa kano kiran ko adat a mapiya. Na amay ka ikhagowad iyo siran na (thigr kano ka) adn a ikhagowad iyo a shay´, a thagoan o Allah skaniyan sa mapiya a madakl.

Na amay ka kabaya iyo so kisambi o isa a karoma ko darpa o isa a karoma, go adn a minibgay niyo ko isa kiran a tamok a madakl (a btang), na di kano ron khowa sa mayto bo: Ati khowa kano ron sa kapanganiyaya, go dosa a mapayag?