Showing 1-20 of 46 items.

Eebe wuxuu ku dhaartay Malaa"igta Nafta si daran uga siibta (gaalada).

Iyo tan si fudud uga qaadda (mu"miniinta).

Iyo Malaa"igta Hawada Dabbaalata (si amar fulin).

Iyo tan u orotanta wanaagga.

Iyo kuwa Maamula amarka (Eebe).

Maalinta ay gilgilan afuufka (hore).

Oyna raaci tii dambe (waa sugantahay).

Qalbiyaduna Maalintaa way cabsan.

Araggeeduna wuu dullaysnaan.

Waxayna dhihi (Gaaladu) Ma raadkiibaa naloo celin (Adduunkii).

Markaan noqonno Lafo duugoobay.

Waxay dheheen taasi waa noqosho khasaara ah.

Waa uun Hal Qaylo kaliya.

Dadkuna markaas ay Dhulka kor iman.

Ma ku soo gaadhay warkii (Nabi) Muuse.

Markii Eebe uga yeedahy Toggii barakaysnaa ee Dhuwa.

Kuna yidhi u tag Fircoon wuu xadgudbaye.

Oo ku dheh ma rabtaa inaad daahir noqotid.

Oon Eebe Jidkiisa kugu hanuuniyo kana yaabtid.

Wuxuuna tusiyay (Nabi-Muuse) Aayad wayn.