Showing 1-20 of 46 items.

Ibt ko dii nggagandr tomkaw (a manga malaikat),

Go so pphamanonggos sa mananay,

Go so pphamanoron sa magaan,

Go so pphamangonakona,

Go so gii thatandingan ko sogoan (ka pagoyagn kano dn);

Sii ko alongan a thambtambg so phakatambg,

A matondog skaniyan o phakatondog.

So manga poso sa alongan oto na maalk,

So manga kaylay ron na makassnong.

Gi iran tharoon:"Ba mataan! a sktano na khikasoy tano dn ko asal a btad (a kawyagoyag)?"

"Ati apiya pn mabaloy tano a manga tolan a miyanga rorophod?"

Pitharo iran a:"Giyoto man na samawto na kapakakasoy a kalogi!"

Na giyoto na satiman bo a lalis,

Na samawto na siran na matago siran ko liyawaw o lopa (a manga oyagoyag).

Ino a miyakatalingoma rka so totholan ko Mosa?

Gowani a itawag rkaniyan o Kadnan iyan sii ko balintad a soti a giya Towa:

"Song ka ko Pir´awn, mataan! a skaniyan na miyangakowala,"

"Na tharoang ka: ´Ino khabaya ka a masoti ka?´

"Go manggonanao akn ska ko Kadnan ka, na makapananggila ka."

Na piyakiilay niyan on so tanda a mala.