Showing 1-20 of 46 items.

سوگند به فرشتگانی که جانها (می کافران) را به شدّت بیرون می کشتند.

و سوگند به فرشتگانی که جانها (ی مؤمنان) را به نرمی وآسانی می گیرند.

و سوگند به فرشتگانی که شناورند.

وسوگند به فرشتگانی که (در اجرامی اوامر الهی) بر یگدیگر سبقت می گیرند.

و سوگند به فرشتگانی (که به امر الهی) کارهارا تدبیر می کنند.

روزی که (سپس از اولین دمیدن در صور) زمین (وکوهها وهمه چیز) را بلرزاند.

رد پی آن (دمیدن دوم حشر) بیاید.

دلها در آن روز سخت مضطرب (وترسان) است.

وچشمهای آنان (از ترس وشرمساری) فرو افتاده است.

(کافران در دنیا) می گونید: «آیا ما (پس از مرگ دوباره) به حال اول خود باز می گردیم؟!

آیا هنگامی که استخوانهای پوسیده ای شدیم (وبه خاک تبدیل گشتیم, باز هم زنده می شویم؟!)».

گونید: «(اگر چنین وعده ای درست باشد) آنگاه آن بازکشتی زیانبار است!».

پس آن (بازگشت) تنها با یک بانگ مهیب است!

پس ناگهان همگی بر عرصۀ زمین (محشر) ظاهر می شوند.

(ای پیامبر) آیا داستان موسی به تو رسیده است؟!

آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس «طوی» ندا داد (وفرمود:).

به سوی فرعون برو, که او طغیان کرده است.

پس به او بگو: «آیا می خواهی پاکیزه شوی؟!

ومن تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم, آنگاه (از او) بترسی, (وفرمانیز دار شوی).

پس (موسی) معجزۀ بزرگ را به او نشان داد.