Showing 1-20 of 46 items.

(Ik zweer) bij de engelen, die de zielen van sommigen met geweld uitscheuren.

En bij hen, die de zielen van anderen met zachtheid verwijderen.

Bij hen, die al zwemmende, met de bevelen van God (door de lucht) voortglijden;

Bij hen, die den rechtvaardige naar het paradijs voorafgaan en leiden.

En die als ondergeschikten de zaken van deze wereld leiden.

Op een zekeren dag zal de benarrende klank der trompet het heelal verontrusten:

En een tweede klank zal daarop volgen.

Op dien dag zullen de harten der menschen beven;

Zij zullen hunne oogen nederslaan.

De ongeloovigen zeggen: Zal men ons zekerlijk daarheen doen terugkeeren, van waar wij kwamen?

Nadat wij verrotte beenderen zijn geworden, zullen wij dan weder tot het leven worden opgewekt?

Zij zeggen: waarlijk deze opstanding is hersenschimming.

Waarlijk, de trompet zal zich slechts eenmaal doen hooren.

En ziet, zij zullen levend op de oppervlakte der aarde verschijnen.

Heeft het verhaal van Mozes u niet bereikt.

Toen zijn Heer in de heilige vallei Toewa hem toeriep;

Zeggende: Ga tot Pharao; want hij is op eene onbeschaamde wijze zondig.

En zeg: Begeert gij rechtvaardig en heilig te worden?

Ik wil u tot uwen Heer leiden, opdat gij moogt vreezen te zondigen.

En hij toonde hem het zeer groote teeken van den staf, die in eene slang veranderde.