Showing 21-40 of 46 items.

Wuuse beeniyay oo caasiyay (Fircoon).

Wuuna jeedsaday isagoo xumaan la socda.

Wuxuuna kulmiyay (Askartii) una Qaylyay.

Isagoo dhihi waxaan ahay Eebihiinna sare.

Markaasaa Eebe Ciqaabay Aakhiro iyo Adduunba.

Arrintaasna waano yaa ugu sugan Ruuxii Eebe ka yaabi.

Ma idinkaa daran abuuridda masc Samada Eebaa dhisay.

Korna yeelay jurmigeeda ekeeyayna.

Habeenkeedana madoobeeyay Maalinteedana soo bixiyay (Ifiyay).

Dhulkana markaas ka dib fidiyay.

Biyahiisa iyo Daaqiisana soo bixiyay.

Buurahana sugay.

Si aad idinka iyo Xoolihiinnu ugu nacfidaan.

Markay timaaddo Musiibadii waynayd (qiyaamadu).

Maalintaas Dadku way xusuusan waxay faleen.

Naarta Jaxiimana waxaa loo muujin Ruuxii Arki.

Ruuxiise xadgudba.

Nolosha Adduunyana doorta.

Wuxuu ku dheelman Naarta Jaxiimo.

Ruuxiise ka yaaba la kulanka Eebe Naftana ka reeba Hawada (xun).