Showing 1-3 of 3 items.

Markuu yimaaddo gargaarkii Eebe iyo Fatxiga (Furashada maka).

Ood aragtid Dadkoo Diinta Eebe u soo gali Kooxo.

U tasbiixso Eebe adoo ku mahadin Dambidhaafna waydiiso illen waa dambidhaaf badanee.