Showing 1-3 of 3 items.

Igira a miyakatalingoma so tabang o Allah, ago so daag,

Go maylaing ka so manga manosiya a pphamanold ko agama o Allah, a ndadakdakl,

Na pthasbik ka a rakhs o podi ko Kadnan ka, go pangni ka On sa maap: Mataan! a Skaniyan na Tatap a Pphanarima ko tawbat.