Showing 1-3 of 3 items.

(ای پیامبر) هنگامی که یاری خدا وپیروزی فرارسد.

ومردم را ببینی که گروه گروه در دین خدا وارد می شوند.

پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی واز او آمرزش بخواه, همانا او بسیار توبه پذیر است.