Showing 1-20 of 93 items.

Ta, Sin. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). Giyaya man na manga ayat ko Qor´an, - go kitab a miyakaosay.

Toroan, go tothol a mapiya a bagian o miyamaratiyaya,

Siran na ipphamayandg iran so sambayang go pthonayn iran so zakat, go siran na so akhirat na tatangkdn iran.

Mataan! a siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na pipharasan Ami kiran so manga galbk iran; na siran na pphromparompak siran.

Siran man so mapmbagian iran so marata a siksa: Go siran sii ko akhirat na siran i titho a manga logi.

Na mataan! a ska (hay Mohammad) i titho a pphaladan ko Qor´an a phoon ko hadapan o Allah a Mawngangn, a Matao.

(Tadming ka) Gowani na pitharo o Mosa ko taalok on a:"Mataan! a sakn na miyakaylay sa apoy; na kabgan ko skano ron sa tothol, odi na kabgan ko skano sa masindaw a barabad, ka ang kano makathitirarang."

Na kagiya a makawma on, na minitawag on:"Piyakambarakat so taw a matatago ko apoy go so taw a makalilibt on: Na Soti so Allah, a Kadnan o manga kaadn."

"Hay Mosa, mataan aya! a Sakn so Allah, a Mabagr, a Mawngangn!"

"Na ithogn ka so badas ka!" (na iniithog iyan). Na kagiya a maylay niyan skaniyan a gii kaokhaog lagid o skaniyan na nipay a magaan i kadola, na miyakatingr a tomiyalikhod, go da dingil, (pitharo o Allah:)"Hay Mosa, di ka khalk: Mataan! a Sakn na di khalk ko hadapan ko so manga sogo,"

"Ogaid na so taw a miyakasalimbot, oriyan iyan na somiyambi sa mapiya ko oriyan o marata, na mataan! a Sakn na Manapi, a Makalimoon.

"Na soldn ka a limang ka ko lig o bangkala aka, ka an ka mapakaliyo a masindaw a knaa ba sakit: Pd ko siyaw a manga tanda a pagowitn ko Pir´awn go so pagtaw niyan: Mataan! a siran na miyabaloy siran a pagtaw manga songklid."

Na kagiya a makawma kiran so manga tanda Ami, a marayag, na pitharo iran a:"Giyaya na balik mata a mapayag!"

Na siyangka iran oto, oba di tiyangkd oto o manga ginawa iran, sa kapanalimbot go kaphaporo; na pamimikiranang ka o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko miyamaminasa!

Na sabnsabnar a bigan Ami so Dawood, go so Solayman sa katao: Na pitharo iran a:"So podi na rk o Allah, so inilbi kami Niyan ko madakl ko manga oripn Iyan a miyamaratiyaya!"

Na kiyapangowarisan o Solayman so Dawood. Na pitharo iyan:"Hay manga manosiya, piyakisabotan rkami so katharo o manga papanok, go bigan kami ko langowan taman: Mataan! a giyaya na skaniyan dn so limo a mapayag."

Na linimod ko Solayman so manga tantara iyan, a manga jinn go manga manosiya, go manga papanok, na siran na pakapphnanayawaan siran.

Taman sa kagiya makatalingoma siran ko balintad o manga pila, na pitharo o (dato a) pila:"Hay manga pila, sold kano ko manga darpa iyo, di kano phakiropt ko Solayman go so manga tantara iyan a siran na di iran maiin´ng ka."

Na miyakang gmnggmn (so Solayman), a makakhakala phoon ko katharo (o pila); go miyatharo iyan:"Kadnan ko, ilahamn Ka rakn so kapakapanalamat akn ko limoo Ka, a so inipangalimoo Ka rakn ago so mbala a loks akn, go so kapakang galbk akn sa mapiya a masoat Ka on: Go pakasold akong Ka (ko sorga), sabap ko limoo Ka, a pd ko manga oripn Ka a manga bilangataw."

Na piyariksa iyan so manga papanok; na miyatharo iyan a:"Ino a di akn khaylay so (papanok a) Hodhod? Ba miyabaloy a pd ko miyamangigaib?"