Showing 1-20 of 93 items.

Tá sín. Toto jsou verše Koránu a Písma zjevného,

vedení i zvěst radostná věřícím,

kteří dodržují modlitbu, dávají almužnu a jsou pevně přesvědčeni o životě budoucím.

Těm však, kdož v onen svět nevěří, jsme zkrášlili jejich konání, takže jen slepě tápají.

To jsou ti, jimž dostane se trestu nejhoršího a v životě budoucím ztrátu největší utrpí.

A ty zajisté Korán dostáváš od Pána moudrého, vševědoucího.

A hle, pravil Mojžíš rodině své:"Zpozoroval jsem oheň jakýsi, přinesu vám buď zprávu o něm, či oharek planoucí - snad budete se moci ohřát od něho."

Když přišel k ohni, ozvalo se:"Požehnán budiž ten, jenž v ohni tomto dlí, a ten, jenž okolo něho jest! Sláva Bohu, Pánu lidstva veškerého!

Mojžíši, věru jsem to Já, Bůh mocný a moudrý.

Hoď svou hůl!" Když Mojžíš viděl, jak hůl se svíjí, jako by hadem byla, otočil se zády, však krok učinit nemohl."Mojžíši, neboj se, poslové Boží nesmějí u Mne strach mít,

kromě těch, kdož nespravedliví byli; jestliže potom zlé dobrým nahradili, tehdy Já odpouštějící jsem, slitovný.

Vlož ruku svou do záňadří a vyjmeš ji bílou, bez choroby jakékoliv." . . . A to je jedno z devíti znamení pro Faraóna a lid jeho, a věru je to hanebníků lid.

Když se jim dostalo Našich znamení s jasností vší, řekli:"To zjevné je kouzelnictví!"

A odmítli je, přestože duše jejich přesvědčeny byly o pravdivosti jejich, z nespravedlnosti a pýchy. A pohleď, jaký byl konec těch, kdož šířili pohoršení.

A vskutku jsme uštědřili Davidovi a Šalomounovi vědění, takže říkali:"Chvála Bohu, který nás vyznamenal nad mnohé Své služebníky věřící!"

Šalomoun pak stal se dědicem Davidovým a pravil:"Lidé, byli jsme naučeni řeči ptactva a byli jsme zahrnuti věcí všech hojností. A věru je toto zjevné dobrodiní!"

A shromáždila se u Šalomouna vojska jeho z džinů, smrtelníků a ptáků a všichni po oddílech kráčeli;

a když došli do údolí mravenců, zvolal jeden mravenec:"Mravenci, uchylte se do obydlí svých, aby vás nerozšlapal Šalomoun se svými vojsky, aniž to zpozorovali!"

I usmál se Šalomoun řeči jejich a řekl:"Pane můj, vnukni mi, abych Ti poděkoval za dobrodiní Tvé, jímž zahrnuls mne i rodiče mé! Dej, ať pro Tvé zalíbení konám zbožné skutky, a uveď mne ze Svého milosrdenství mezi bezúhonné služebníky Své!"

Potom provedl přehlídku ptactva a otázal se: ,,Čím to, že dudka zde nevidím? Nebo snad přítomen není?