Showing 1-20 of 128 items.

Phakatalingoma dn so sogoan o Allah: Na di niyo phagalokaloki skaniyan: Soti Skaniyan, go Maporo a ka-aawat Iyan ko ipphanakoto iran On!

Pphakitoron Iyan ko malaikat so wahi phoon sa sogoan Iyan ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan:"Sa pakiin´ngkaan iyo a mataan aya! a da a tohan a salakaw Rakn: Na onoti Ako niyo."

Inadn Iyan so manga langit ago so lopa sii ko bnar: Maporo a ka-aawat Iyan ko ipphamanakoto iran On!

Inadn Iyan so manosiya a phoon sa notfa (a ig a phopoyot); na apiya mawto dn na skaniyan na lampawi a mapayag!

Go so manga ayam na inadn Iyan oto a rk iyo, a adn a matatago on a pangrn (sa tnggaw), go manga pd a osba, go so sabaad on na pkhakan iyo.

Go adn a rk iyo a matatago on a kataid ko masa a kapkhodala niyo ron, go so masa a kapphakaliyowa niyo ron;

Go pphakaawid ko manga awid iyo a manga ppnd sii ko ingd a di kano ron ipraot odi misabap ko kargni ko manga ginawa: Mataan! a so Kadnan iyo na titho a Malai-gagaw, a Makalimoon.

Go (inadn Iyan) so manga koda, go so manga bigal, go so manga khimar, ka an iyo to gii kakhodai, go paramanis (iyo); go phangadn sa di niyo katawan.

Na sii ko Allah so matitho a lalan, na so manga pd (a lalan) na makasisilay. Na o kabaya (o Allah) na miyatoro kano Niyan dn langon.

Skaniyan so piyakatoron Iyan phoon ko kawang so ig a: Pphakaynom kano ron, go pkhisabap on so (kapphakatho o) kayo a mapphakakan iyo ron (so manga ayam iyo).

Pkhisabap on a kapphakathoa Niyan rkano ko manga prpran, go so manga zayton, go so manga korma, go so manga anggor, go so pizoson a manga onga: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a karina a rk o pagtaw a pphamimikirann iran.

Na inipagadil Iyan rkano so gagawii go so dawndaw; go so alongan go so olan (ka an iyo gii kanggonai); go so manga bitoon na phapasiyonot siran ko sogoan Iyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran.

Go (inipagadil Iyan rkano) so inadn Iyan rkano ko lopa a mbidabida so manga warna niyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko pagtaw a khipakatatadm.

Na Skaniyan so inipagadil Iyan so kalodan, ka an kano pphakakan ko pphakapoon on a sapo (a sda) a malmk, go an iyo ron mapphakagmaw so pakayan a gii niyo to manditar; go pkhailaing ka so manga kapal a pphamangtas on, go ang kano gii makambabanog ko kakawasaan Iyan, go ang kano makapanalamat.

Na tiyagoan Iyan so lopa sa manga palaw, ka oba kano Niyan pkhakoyong; go (tiyagoan Iyan sa) manga lawasayg go manga lalan; kaang kano makakdg sa ontol;

Go manga padoman; na sabap ko manga bitoon na siran na pphakakdg siran sa ontol.

Ino so pphangadn ba lagid odi phakaadn? Ino kano di phananadm?

Na o pamagitonga niyo so limo o Allah, na di niyo dn maytong: Mataan! a so Allah na titho a Manapi, a Makalimoon.

Na so Allah i Matao ko isosoln iyo, go so ipapayag iyo.

Na so siran a pzimbaan iran a salakaw ko Allah, na da a khaadn iran a mayto bo, ka siran na pphangmbaalan.