Showing 1-20 of 128 items.

Rozhodnutí Boží určitě přijde, nesnažte se je tedy uspíšit! Sláva Jemu, jenž vznešenější je než vše, co k Němu přidružují!

On sesílá anděly s duchem zjevení Svého tomu ze služebníků Svých, komu chce, poroučeje:"Varujte, že není božstva kromě Mne, buďte tedy bohabojní!"

On nebesa i zemi jako skutečnost stvořil a On vznešenější je než všechno, co k Němu přidružují.

Člověka z kapky semene stvořil, a hle, on přesto je odpůrce zjevný.

A stvořil velbloudy, z nichž pro vás jsou oděvy i užitek jiný a z nichž i potravu svou máte,

a je v nich pro vás krása, když navečer se z pastvy navracíte i když za jitra je vyháníte.

A nosí náklady vaše do zemí, jichž byste jen s velkou námahou dosáhli - a Pán váš věru dobrotivý je i slitovný.

A stvořil koně, mezky a osly, abyste na nich jezdili, i jako ozdobu - a On tvoří i věci jiné, o nichž vy nevíte.

A Bohu patří určení cesty, z níž někteří se odchylují; a kdyby chtěl, cestou správnou by vás vedl všechny.

On je ten, jenž z nebe vodu seslal, z níž pro vás jsou nápoje a z níž žijí rostliny, na nichž stáda svá pasete.

A z ní vyrůstá vám obilí, olivovníky, palmy datlové a vinná réva i všechny druhy ovoce. A v tom je věru znamení pro lid přemýšlivý.

A podmanil vám noc i den, slunce i měsíc a také hvězdy podléhají rozkazu Jeho. A v tom jsou věru znamení pro lid rozumný.

I v tom, co rozsel pro vás na zemi v druzích rozmanitých, je také znamení pro lid myslící.

On je ten, jenž podmanil vám moře, abyste z něho mohli maso čerstvé jíst a získávali z něho ozdoby, jež na sebe zavěšujete. A vidíš lodi, jež brázdí vlny jeho, abyste hledali část přízně Jeho - snad budete vděčni!

A On rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela; a také řeky a cesty - snad budete tím správně vedeni -

a ukazovatele, a podle hvězd jsou též vedeni.

Což je ten, jenž tvoří, roven tomu, kdo netvoři? Což se nevzpamatujete?

Kdybyste chtěli spočítat všechnu laskavost Boží, nikdy ji nespočtete - a Bůh věru odpouštějící je i slitovný.

A Bůh nejlépe zná, co skrýváte i co najevo dáváte.

Ti však, jež oni místo Boha uctívají, nic nestvořili, ale sami byli stvořeni,