Showing 21-40 of 128 items.

a mrtví jsou, bez života, a nevědí ani, kdy budou vzkříšeni.

Božstvem vaším budiž Bůh jediný! Ti, kdož nevěří v život posmrtný, mají srdce plno odmítání a jsou hrdopyšní.

A není pochyby, že Bůh dobře ví, co skrývají i co najevo dávají, a On věru nemiluje lidi domýšlivé.

A když jsou otázáni:"Co tedy seslal Pán váš?", odpovídají:"Povídačky starých!"

Nechť tedy nesou plně svá břemena v den zmrtvýchvstání a část břemene těch, kdož z cesty je nevědomky svedli! Jak hnusné je to, čím se obtížili!

Také ti, kdož před nimi byli, úklady osnovali, však Bůh zničil budovu jejich v samých základech. A zřítila se na ně střecha shora a dopadl na ně trest z místa, odkud to netušili.

A potom, v den zmrtvýchvstání, je Bůh zahanbí a zeptá se:"Kde jsou ti Moji společníci, kvůli nimž jste se do sporu dostali?" A řeknou ti, jimž dostalo se vědění:"Ať věru hanba a vše zlé dnes na nevěřící padne,

na ty, jež andělé k sobě vzali, zatímco oni sami na sobě křivdu páchali!" A pak se vzdají na milost:"Nic zlého jsme neprovedli!" Ba naopak, však Bůh dobře zná, co jste činili.

Vejděte do bran pekla, nesmrtelní v něm budete! Jak hnusný bude příbytek hrdopyšných!

A bohabojní budou dotázáni:"Co tedy seslal Pán váš?" I odvětí:"Dobrodiní!" Těm, kdož dobré v životě tomto činili, těm dobré patří, však pobyt na světě onom bude lepší. A jak krásný bude příbytek bohabojných!

A do zahrad Edenu vejdou, pod nimiž řeky tekou, a tam vše, čeho se jim zachce, mít budou. A takto Bůh bohabojné odměňuje,

ty, které andělé k sobě vzali, zatímco oni dobré konali; a řeknou jim:"Mír budiž s vámi. V odměnu za to, co jste činili, vejděte do ráje!"

Což nevěřící očekávají, že přijdou k nim andělé či rozhodnutí Pána tvého? Takto si počínali již ti, kdož před nimi byli - však Bůh jim neukřivdil, leč oni sami na sobě křivdu spáchali.

A postihly je špatnosti, jichž sami se dopouštěli, a obklopilo je to, čemu se posmívali.

Říkají ti, kdo k Bohu přidružují:"Kdyby Bůh chtěl, neuctívali bychom my ani naši otcové kromě Něho nic a ani bychom nepokládali za posvátné nic kromě Něho!" A takto si počínali již ti, kdož byli před nimi. Přísluší však poslům něco jiného než zvěstování zřetelné?

A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal:"Boha uctívejte a Tághútovi se vyhýbejte!" A byli mezi nimi někteří, jimž Bůh dal vedení, a byli mezi nimi jiní, jimž usouzeno bylo bloudění. Choďte jen po zemi a popatřte, jaký byl konec těch, kdo pokládali to za lživé!

Snažíš-li se vést nevěřící cestou správnou, pak věz, že Bůh nevede ty, jimž zbloudit dal - a takoví pomocníka žádného nemají.

A přísahají při Bohu přísahou svou největší:"Bůh toho, kdo zemřel, nevzkřísí!" Ale on tak učiní podle slibu Svého, jenž se uskuteční - však většina lidi to neví -,

aby jim objasnil to, o čem se hádali; a aby poznali ti, kdož nevěřili, že lháři byli.

A když cokoliv si přejeme, Naše slovo jediné, jež řekneme, je:"Budiž!" - a stane se.