Showing 21-40 of 128 items.

tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni.

Vaš Bog je – jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću,

nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose; On doista ne voli one koji se ohole.

A kada ih neko upita:"Šta to Gospodar vaš objavljuje?" – oni odgovaraju:"Naroda drevnih izmišljotine!"

da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi!

I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio, i krov se na njih srušio – stigla ih je kazna odakle nisu očekivali.

A na Sudnjem danu On će ih osramotiti i upitati:"Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?" Oni koji su razumni reći će:"Danas će bruka i muka nevjernike stići

kojima su meleki duše uzeli u času kad su nevjernici bili." I oni će se pokoriti i reći:"Mi nismo nikakvo zlo činili!" –"Jeste! Allah, doista, dobro zna ono što ste radili,

zato ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati!" O kako će prebivalište onih koji su se oholili – grozno biti!

A onima koji su se Allaha bojali reći će se:"Šta je objavljivao Gospodar vaš?" –"Dobro!" – odgovoriće. Oni koji čine dobra djela imaće još na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali – divno biti:

edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći, i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi,

one kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti:"Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!"

Zar mnogobošci čekaju da im dođu meleki, ili da dođe kazna Gospodara tvoga? Tako su postupali i onī prije njih; Allah nije bio nepravedan prema njima, oni su sami prema sebi bili nepravedni,

i stigla ih je kazna za ružna djela koja su činili, i sa svih strana ih je snašlo ono čemu su se rugali.

Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore:"Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ništa zabranjenim smatrali." Tako su isto i onī prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni što drugo već da jasno obznane?

Mi smo svakom narodu poslanika poslali:"Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!" I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.

Ma koliko ti želio da oni budu na Pravome putu, Allah neće ukazati na Pravi put onome koga je u zabludi ostavio i njima niko neće pomoći.

Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom:"Allah neće oživiti onoga koji umre!" A hoće, to je Njegovo obećanje koje će se, doista, ispuniti – samo što većina ljudi ne zna –

da bi im objasnio ono oko čega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili.

Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo:"Budi!" – i ono bude.