Showing 1-20 of 40 items.

Antonaa so gi iran pamagizai yan?

A tothol a mala,

A so siran na di siran on phagayonayon?

Na gnki ran, ka khatokawan iran bo!

Oriyan iyan, na sabnar a katokawan iran bo!

Ba Ami da baloya so lopa a miyadmpas?

Go so manga palaw a manga pask?

Go inadn Ami skano a nggaganapa,

Go biyaloy Ami so torog iyo a kadkha,

Go biyaloy Ami so gagawii a nditarn,

Go biyaloy Ami so dawndaw a ipphaningkawyagn;.

Go pimbalayan Ami so kaporoan iyo sa pito a manga babagr (a manga langit),

Go miyadn Kami sa palitaan a masindaw (a alongan),

Go piyakatoron Ami a phoon ko manga gabon so ig a madakl,

Ka an Ami mapakagmaw sa sabap rkaniyan so prpran ago mangngto,

A go manga pamomolan a milapilapis.

Mataan! a so alongan a kokoman na miyabaloy a wakto a kapthatalabokan,

Sii ko alongan a kaiyopa ko sanggakala, na makatalingoma kano a pizagorompong,

Go kalkaan so langit na mabaloy a manga paytaw,

Go mikayontong so manga palaw na mabaloy a lopapk.