Showing 1-20 of 96 items.

Litakapo tukia hilo Tukio

Hapana cha kukanusha kutukia kwake.

Literemshalo linyanyualo,

Itakapo tikiswa ardhi kwa mtikiso,

Na milima itapo sagwasagwa,

Iwe mavumbi yanayo peperushwa,

Na nyinyi mtakuwa namna tatu:-

Basi watakuwepo wa kuliani; je, ni wepi wa kuliani?

Na wa kushotoni; je, ni wepi wa kushotoni?

Na wa mbele watakuwa mbele.

Hao ndio watakao karibishwa

Katika Bustani zenye neema.

Fungu kubwa katika wa mwanzo,

Na wachache katika wa mwisho.

Watakuwa juu ya viti vya fakhari vilivyo tonewa.

Wakiviegemea wakielekeana.

Wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele,

Kwa vikombe na mabirika na bilauri za vinywaji kutoka chemchem safi.

Hawataumwa kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatoleweshwa.

Na matunda wayapendayo,