Showing 1-20 of 96 items.

هنگامی که واقعه ی قیامت واقع شود.

که در واقع شدنش هیچ دروغی نیست.

(گروهی را) خوار کننده, (وگروهی را) برافرازنده است( ).

هنگامی که زمین بشدّت بلرزد.

وکوهها (درهم کوبیده و) متلاشی شود.

پس چون غبار پراکنده گردد

وشما سه گروه (تقسیم) شوید:

پس (گروه نخست سعاد تمندان) دست راست, (سعاد تمندان) دست راست چه حال دارند؟

و (گروه دیگر شقاوتمندان) دست چپ, (شقاوتمندان) دست چپ چه حال دارند؟

و (سومین گروه) پیشگامان پیشرو .

آنها مقربان هستند.

در با غهای پر نعمت (بهشت جای دارند).

گروهی از پیشینیان.

واندکی از آیندگان هستند.

بر تختهایی مرصّع.

رو به روی هم بر آن تکیه زده اند.

نو جوانانی جاودان پیوسته بر گردشان می چرخند.

با قدحها وکوزه ها و جامهایی از شرابی که (در جویها) جاری است.

(شرابی) که از آن نه سر درد گیرند ونه بیهوش شوند.

و هر میوه ای که خود انتخاب کنند.