Showing 1-20 of 96 items.

Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt

Onun vaqe olmasını heç kəs təkzib edə (dana) bilməz!

O (kimini) alçaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.

Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi,

Dağlar parça-parça olub ovxalandığı

Və toz kimi səpələndiyi zaman

Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız:

Sağ tərəf sahibləri (əməl dətərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)

Sol tərəf sahibləri (əməl dətərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)

Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nə xoşbəxtdir onlar!)

Onlar (Allah dərgahına, Allahın lütfünə) yaxınlaşdırılmış kimsələrdir.

Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.

(Öndə olanların) çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),

Biz azı da axırıncılardandır (Muhəmməd əleyhissəlamın ümmətindəndir).

(Onlar qızıl-gümüş, lə’l-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq,

Onlara (o taxtlara) söykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.

Onların dövrəsində həmişəcavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar;

(Cənnət bulağından axan) məin (şərab) dolu piyalələr, kuzələr və qədəhlərlə.

(Dünyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz və keflənməzlər.

(O cavan xidmətçilər Cənnətdə olanların) bəyənib seçdikləri meyvələr