Showing 1-20 of 40 items.

Pzapa Ako sa ibt ko alongan a qiyamah;

Go pzapa Ako sa ibt ko niyawa a pphanginsoya (ka pagoyagn kano dn).

Ba aya tarima on o manosiya na di Ami dn khatimo so manga tolan iyan?

Oway, khagaga Mi a kathaong Ami pharoman ko manga kmr iyan!

Kna, ka kabaya o manosiya a kapmbaradosa niyan ko kasasangoran iyan;

Iphagiza iyan o:"Anda i kaphakatalingoma o alongan a qiyamah?"

Na amay ka mabrg so kaylay,

Go nggarahana so olan,

Go matimo so alongan ago so olan,

Matharo o manosiya sa alongan oto a:"Anda i khapalagoyan?"

Da dn oto! ka da a khalindongan!

Sobo so Kadnan ka sa alongan oto i kapthaknaan.

Panotholn ko manosiya sa alongan oto so miniona niyan ago so minipakawri niyan.

Kna, ka so manosiya i zaksi ko ginawa niyan,

Na apiya i inibgay niyan a manga dalina iyan.

Ding ka pkhaoga sa sabap rkaniyan (a Qor´an) so dila aka makapantag sa kaphagalokaloking ka on.

Mataan! a sii Rkami so katimo iyan, ago so kapphangadi iron:

Na igira a piyangadian Ami skaniyan, na kdgang ka so kiyapangadi iron;

Oriyan iyan na mataan! a sii Rkami so kapakarayaga on.

Sabnar a kna, ka pkhababayaan iyo so (doniya a) matag sagad,