Showing 1-20 of 40 items.

Waarlijk, ik zweer bij den dag der opstanding;

En ik zweer bij de ziel die zich zelve beschuldigt.

Denkt de mensch, dat wij zijne beenderen niet bij elkander zullen verzamelen?

Ja, wij zijn in staat de kleinste beenderen zijner vingers bijeen te brengen.

Maar de mensch verkiest zondig te zijn (te loochenen) den tijd die vóór hem is.

Hij vraagt: Wanneer zal de dag der opstanding zijn?

Maar als het oog verblind.

Als de maan verduisterd zal wezen.

En de zon en de maan vereenigd zullen zijn.

Op dien dag zal de mensch zeggen: Waar is een toevluchtsoord?

Volstrekt niet. Er zal geene plaats zijn, om er heen te vluchten.

Op dien dag zal de veilige rustplaats met uwen Heer zijn.

Op dien dag zal de mensch vernemen, wat hij het eerste en het laatste heeft gedaan.

Ja, de mensch zal getuigenis tegen zich zelven afleggen.

En hoewel hij zijne verontschuldigingen aanbiedt, zullen zij niet worden aangenomen.

Beweeg uwe tong niet (o Mahomet!) door (de openbaringen te herhalen, u door Gabriël gebracht, alvorens hij die geëindigd zal hebben), opdat gij haar spoedig in het geheugen zoudt prenten.

Want het verzamelen van den Koran in uw geheugen, en u de ware lezing daarvan te leeren, komen ons toe.

Maar als wij u dien door de tong van den engel zullen hebben voorgelezen, volg dan de lezing daarvan.

En daarna belasten wij ons, u dien uit te leggen.

Gij zult volstrekt zoo haastig niet zijn voor de toekomst. Maar gij menschen bemint datgene, wat haastig voorbijgaat (het wereldsche).