Showing 1-20 of 88 items.

Ta, Sin, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on).

Giyaya na manga ayat ko kitab a miyakawsay.

Pmbatiyaan Ami rka so sabaad ko totholan ko Mosa, go so Pir´awn sii ko bnar, a bagian o pagtaw a khipaparatiyaya.

Mataan! a so Pir´awn na miphaporo ko lopa, go biyaloy niyan so taw ron a miyambaabaad, pangangarasiyan iyan so sabaad kiran: Pphanombaliin iyan so manga wata iran a manga mama, na phlambaan iyan so manga babay kiran: Mataan! a skaniyan na miyabaloy a pd ko pphamaminasa.

Na kabaya Ami a ikalimo Ami so siran a piyamangarasiyan ko lopa, go balowin Ami siran a pkhakawnotan, go balowin Ami siran a manga waris,

Go pakakhapaarn Ami siran ko lopa, go pakiilay Ami ko Pir´awn, go so Haman, go so tantara iran a dowa, a phoon kiran, so siran na ipkhalk iran.

Na iniilaham Ami ko (Yohanid a) ina o Mosa a:"Pakasosowang ka skaniyan, na o bang ka khalkn sa ba kamaratai skaniyan, na anodang ka skaniyan ko kalodan (a Nayl), go di ka pkhalk, go di ka mboboko: Mataan! a Skami na phakandodn Ami skaniyan sii rka, go mbalowin Ami skaniyan a pd ko manga rasol."

Na miyatoon skaniyan o manga taalok ko Pir´awn: Ka kagiya a khabaloy ko bagian iran a ridoay go boko: Mataan! a so Pir´awn go so Haman go so manga tantara iran a dowa na miyabaloy siran a manga ribat.

Na pitharo o (Asiyah a) karoma o Pir´awn a:"Iphakapiya ginawa, a bagian ko go bagian ka: Di niyo mbonoa skaniyan. Masikn a makaompiya rk ta, odi na kowaan ta skaniyan a wata ta; a siran na di iran maiin´ngka!."

Na miyabaloy so poso o ina o Mosa a makakawang: Mataan a mayto bo na khapayag iran dn oto o da Ami tkhsa so poso iyan, ka adn mabaloy a pd ko miyamaratiyaya.

Na pitharo iyan ko babay niyan a:"Tondogang ka skaniyan. Na tiyawdan iyan skaniyan sa mawatan; a siran na di iran maiin´ngka."

Na inrn Ami skaniyan ko pphamakasoso (ron) sa paganay, na pitharo (o babay niyan) a:"Ino o toroon ko rkano so taw ko isa a walay a tagikorn iran skaniyan rkano, go siran na siyapn iran skaniyan?"

Na piyakakasoy Ami skaniyan ki ina iyan, ka adn makapiya a ginawa niyan, go an di makamboboko, go an iyan katokawi a mataan! a so diyandi o Allah na bnar: Na ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan.

Na kagiya a isampay ko katarotop o bagr iyan, go mikhasad, na bigan Ami skaniyan sa ongangn, go katao: Na lagid aya man a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.

Na somiyold ko bandar a ingd sii ko masa a kalilipat o taw ron: Na miyakatoon on sa dowa mama a gii siran mbono, - giya ngkaya (a isa on) na pd ko tampil rkaniyan, go giya ngkaya (a ika dowa) na pd ko ridoay niyan. Na miyangni rkaniyan sa tabang so pd ko tampil rkaniyan sii ko pd ko ridoay niyan, na siyontok skaniyan o Mosa na miyapatay niyan. Pitharo iyan a:"Giyaya na pd ko galbk o shaytan: Mataan! a skaniyan na ridoay a phakadadag, a mapayag!"

Pitharo iyan:"Kadnan ko, mataan a sakn na kiyandarowakaang ko a ginawa ko. Na napii akong Ka! Na niyapiyan Iyan skaniyan: Mataan a so Allah! a Skaniyan so Manapi, a Makalimoon."

Pitharo iyan:"Kadnan ko, sabap ko kinipangalimoon Ka rakn, na di ako dn mabaloy a tabanga o manga rarata i ongar!"

Na kiyapitaan ko bandar a ingd, a maalk, a pakatatanaan iyan (i mapnggolawla niyan), na samawto na so miyakitabang on kagai, na phakitabang on (pman). Pitharo on o Mosa a:"Mataang ka a titho a ribat a mapayag!"

Na kagiya a makhadiyat iyan a kaptan iyan so ridoay ran, na pitharo (o phakitabang):"Hay Mosa, bang ka kadiyat a mbono on akong ka lagid o kiyapamonoo ka sa taw kagai? Da a kadiyat ka a rowar sa kabalowing ka a talibono ko lopa, go ding ka kadiyat o ba ka mabaloy a pd ko pphamangompiya!"

Na miyakaoma a mama, a phoon ko kilid o bandar a ingd, a gii nggagaan. Pitharo iyan:"Hay Mosa, mataan! a so manga nakoda na pphagopakatan ka iran, ka mbono on ka iran: Na awa ka, mataan! a sakn sa makapantag rka na pd ko pphamangoyaw sa mapiya."