Showing 1-11 of 11 items.

อัลกอริอะฮ์

อัลกอริอะฮ์นั้นคืออะไร?

และอะไรที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าอัลกอรีอะฮฺนั้นคืออะไร?

วันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายว่อน

และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนัก

เขาก็จะอยู่ในการมีชีวิตที่ผาสุข

และส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบา

ที่พำนักของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิยะฮ์)

และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไร?

คือไฟอันร้อนแรง