Showing 1-11 of 11 items.

So phakatktk!

Antonaa so phakatktk?

Na antawaa i miyakandao rka o antonaa so phakatktk?

Alongan a mabaloy so manga manosiya a makairing sa manga paroparo a masosolapak,

Go mabaloy so manga palaw a makairing ko bombol a riyodot.

Na sadn sa taw a makapnd so manga timbang iyan,

Na skaniyan na matago ko kawyagoyag a makasosoat.

Na so pman so taw a makakhap so manga timbang iyan,

Na aya darpa iyan na so naraka Hawiya.

Na antawaa i miyakandao rka o antona oto?

Apoy a miyakayawiyaw!