Showing 1-11 of 11 items.

فرو كوبنده.

چیست (آن) فرو كوبنده؟

و تو چه دانی که (آن) فرو کوبنده چیست؟

روزی که مردم مانند پروانه های پراگنده خواهند بود.

و گوهها مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود.

پس اما هرکس که (در آن روز) کفۀ میزانش سنگین باشد.

در یک زندگی خشنود (وپسندیده ای) خواهد بود.

و اما هرکس که کفۀ میزانش سبک باشد.

پس (مسکن و) پناهگاهش هاویه است.

و تو جه دانی که آن (هاویه) چیست؟

آتشی سوزان (وشعله ور) است.