Showing 1-20 of 55 items.

Waxaa dhawaatay Saacaddii (Qiyaame), dayixiina wuu dillaacay.

Hadday Gaaladu arkaan Aayad way ka jeedsadaan waxayna dhahaan waa Sixir daran.

Way beeniyeen (Nabiga iyo xaqa) waxayna raaceen Hawadooda, amar kastana wuxuu leeyahay meel uu ku sugnaado.

Waxaana ugu yimid dhab ahaan warar ku dheehan waano.

Waana Xigmad xeel dheer, maxaysa tari udigidi.

Ee iskaga jeedso (sugna) Maalinta mid dhawaaqaa uu ugu yeedhi wax daran.

Aragooduna wuu dullaysnaan waxayna ka soo bixi Qubuurahooda iyagood moodid Ayax faafay.

Iyagoo u dagdagi dhawaaqaha xaggiisa, waxayna dhihi Gaaladu kani waa Maalin daran.

Waxaa beeniyay (xaqa) iyaga hortood (Nabi) Nuux Qoomkiisii, waxay beeniyeen Addonkanagii, waxayna dheheen wuu waalanyahay, waana la guulguulay, «oo la canaantay».

Eebuuna tuugay inuu tabaryaryahay oo u gargaaro.

Markaasaan ku furay Albaabbada Samada (Cirka) Biyo badanna ka keenay.

Dhulkana Eebaa ka dillaaciyay ilo, wayna kulmeen biyihii amar la qadaray dartiis.

Waxaanna ku xambaaray Nabi Nuux (Doon) Looxyo iyo Musbaarro leh.

Kuna socota illalintanada si loo abaalmariyo cidda Gaalowday.

Waxaan uga tagnay (yuu Eebe yidhi) Calaamad (lagu wantoobo) ee ma jirtaa cid wacdoomi (oo wax xusuusan).

Seese yahay Caddib Eebe iyo digiddiisu.

Waan fududaynnay Quraanka xusuus darteed ee ma jirtaa cid wacdoomi.

Caadna way beenisay (xaqii), seese noqotay caddibaaddii Eebe iyo u digitiisii.

Waxaan ku dirray korkooda dabayl qabaw daran Maalin baasaysan dhexdeed oo Joogta ah.

Oo dadka siibaysa sida Timir gunteedii la rujiyay.