Showing 1-20 of 55 items.

Miyakarani so bangkit, go miyaopak so olan.

Na o makaylay siran sa tanda, na talikhodan iran, go tharoon iran a:"Balik mata a mabagr!"

Go piyakambokhag iran go inonotan iran so manga kabaya iran a ribat. Na oman i btad na adn a pthaknaan iyan.

Na sabnsabnar a adn a miyakaoma kiran a manga tothol a so kadadalman sa tapaos,

Ongangn a somsndad; - na da makanggay a gona so miyamakaiktiyar;

Na talikhoding ka siran. Sii ko alongan a itawag o (Israfil a) phananawag so shay´ a pakalklk.

Makapangangalimbabaan so manga kaylay ran, a pphamakambowat siran phoon ko manga kobor, a lagid o ba siran manga tarapan a mipapayapat,

Madilapt a kapphakasong iran ko pphananawag. Gii matharo o miyamangongkir a:"Giyai na alongan a margn."

Tomiyaplis ko miyaonaan iran so pagtaw o Noh, ka tiyaplis iran so oripn Ami (a Noh), go pitharo iran a:"Tataraponan, go tiyapaosan."

Na miyangangarapan ko Kadnan iyan (sa pitharo iyan):"Mataan! a sakn na kiyarompisan, na tabangi akong Ka!"

Na likaan Ami so manga pinto o langit ko ig, a pkhabobos;

Go piyakambowatan Ami so lopa sa manga bowalan; na miyakambaratmowa so ig ko sogoan a sabnar a miyadiyangka;

Go riyoran Ami skaniyan ko pithapi a manga papan, go manga pansar,

Phlatas sii ko kaylay Ami: Balas ko taw a aya btad iyan na inongkir!

Na sabnsabnar a inibagak Ami aya a tanda; na ba adn a phananadm?

Na antonaa i miyambtad o siksa Akn, go so pamakaiktiyar Akn!

Na sabnsabnar a libod Ami so Qor´an ko kapkhatanodi ron; na ba adn a phananadm?

Tomiyaplis so pagtaw a Ad, na antonaa i miyambtad o siksa Akn, go so pamakaiktiyar Akn!

Mataan! a Skami na biyotawanan Ami siran sa ndo, a domadagoos sii ko gawii a naas (kiran) a lomalagaday,

Dii niyan nggagansingn so manga manosiya lagid o ba siran manga itado a korma a miyangababadot.