Showing 1-20 of 52 items.

นูน ขอสาบานด้วยปากกา และสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน

ด้วยความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้า เจ้ามิได้เป็นผู้เสียสติ

และแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีรางวัลอย่างมิขาดสาย

และแท้จริง เจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่

แล้วเจ้าจะได้เห็นและพวกเขาก็จะได้เห็น

ว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือผู้วิกลจิริต

แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์ และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

ดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามบรรดาผู้ปฏิเสธเลย

พวกเขาใคร่ที่จะเห็นว่า หากเจ้าอ่อนข้อ แล้วพวกเขาก็จะอ่อนข้อตาม

และเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นนักสาบานที่ต่ำช้า

ผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่น

ผู้ขัดขวางการทำความดี ผู้อธรรมทำร้ายบาปหนา

เป็นคนหยาบคายเลวทราม ยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนต่ำช้าแปลกปลอม

โดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมาก

เมื่ออายาต (อัลกุรอาน) ทั้งหลายของเราถูกสาธยายแก่เขา เขากล่าวว่าเป็นนิยายเหลวไหลสมัยก่อน

เราจะตีตราเขาบนปลายจมูก

แท้จริงเราได้ทดสอบพวกเขา ดั่งเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน เมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่ง

และพวกเขามิได้กล่าวคำว่า “อินชาอัลลอฮฺ”

ดังนั้น การลงโทษจากพระเจ้าของเจ้าก็ได้มาทำลายสวนนั้น ขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่

ครั้นในตอนเช้า มันก็กลายเป็นเช่นถูกตัดอย่างราบเรียบ