Showing 1-20 of 52 items.

Nun. VID PENNAN och det som skrivs ned!

Tack vare din Herres nåd är du inte besatt!

Helt visst kommer din belöning att vara i evighet.

Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel],

och du skall se - och [dina fiender] skall se -

vem av er som har förlorat förståndet.

Din Herre vet bäst vem som har vikit av från Hans väg, och Han vet bäst vem som följer Hans ledning.

Hör därför inte på dem som förnekar sanningen;

de skulle vilja att du gick dem till mötes för att då visa sig tillmötesgående [mot dig].

Och lyssna inte till den som är färdig att svära på allt

och springer med skvaller och illvilligt förtal,

som motarbetar det goda, överträder alla förbud [och] syndar [av vana],

grov i sättet och omåttlig [och] därtill av tvivelaktig härkomst.

[Högmodig över] sin rikedom och sina [talrika] söner

säger han, när han hör Våra budskap läsas upp:"[Detta är ingenting annat än] sagor från förfädernas tid!"

På hans panna skall Vi bränna in skammens och vanärans brännmärke!

Vi har satt [dessa människor] på prov, liksom Vi satte ägarna till en fruktträdgård på prov, när de svor att de skulle skörda [dess frukt] följande morgon

utan att göra förbehåll [för Guds vilja].

Medan de sov, kom en [besökare sänd] av din Herre; han gick ronden [runt fruktträdgården]

och följande morgon låg [den] tom som ett redan skördat sädesfält.