Showing 1-20 of 52 items.

Noon. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Ibt ko pansom ago so nganin a ipzorat iran,

Sabap ko limo o Kadnan ka (ya Mohammad) na kna a ba ka pmbthanga.

Na mataan! a rk ka so mala a balas a di pthaman;

Go mataan! a ska na titho a thatakna ko parangay a mala.

Na khaylaing ka dn, go khaylay ran,

O antawaa rkano i mariribat.

Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan i Matao ko taw a sominilay phoon ko lalan Iyan: Go Skaniyan i Matao ko miyamangdg ko ontol.

Na ding ka pagonoti so miyamanaplis.

Na kabaya iran a oba ka bo plokha: ka an siran makalokha.

Na ding ka pagonoti so oman i balisapaan, a Hina,

A taliyantaan, a ilalalakaw niyan so kapamangondor,

Phagrn ko mapiya, a malawani, a baradosa,

Talibatak, oriyan oto na wata sa zina.

Kagiya adn a tamok iyan, ago manga wata.

Igira a pphangadian on so manga ayat Ami, na gii niyan tharoon a:"Manga iringa a kabokhag o miyanga oona!"

Tiyapan Ami dn skaniyan sa ngirong!

Mataan! a Skami na tiniyoba Ami siran lagid o kiyatiyoba Ami ko khimangark ko pamomolan, gowani a zapa siran sa mataan a phragonn iran dn skaniyan a phangabalaga siran.

"Go di siran phanabiya;"

Na kiyalikopan oto a tiyoba a phoon ko Kadnan ka, a siran na khitotorogn siran.

Na miyabaloy a lagid o gagawii a malibotng;.