Showing 1-20 of 52 items.

نون, سوگند به قلم وآنچه می نویسند.

که تو (ای پیامبر) به نعمت (وفضل) پروردگارت دیوانه نیستی.

وبی گمان برای تو (ای پیامبر) پاداشی بی پایان (وعظیم) است.

و یقیناَ تو (ای محمد) بر اخلاق وخوی بسیار عظیم و والایی هستی.

پس تو بزودی خواهی دید و آنها (نیز) خواهند دید.

که کدام یک از شما دیوانه است!

همانا پروردگارت بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه گشته است, و (نیز) او به هدایت یافتگان دانا تراست.

پس از تکذیب کنندگان اطاعت مکن.

آنها دوست دارند (و می خواهند) که نرمی (ومدارا) کنی, پس آنها (نیز) نرمی (ومدارا) کنند.

و از هر فرمایه ای که بسیار سوگند (دروغ) یاد می کند, اطاعت مکن.

(آن) بسیار عیبجوی که به سخن چینی آمد و رفت می کند.

وبسیار بازدارنده (کار) خیر, ومتجاوز وگنا هکار است.

خشن (و کینه توز) و(بدتر) از آن (بی نسب و) حرام زاده است.

بدان خاطر که صاحب مال و فرزندان بسیار است (مبادا از او اطاعت کنی!).

هنگامی که آیات ما براو خواند شود, گوید: «(اینها) افسانه های گذشتگان است.

به زودی بر بینی او داغ گذاریم.

ما آنها را آز مایش کردیم, همانگونه که صاحبان باغ را آز مودیم, هنگامی که سوگند یاد کردند که صبحگاهان (که مستندان نباشند) میوه های باغ را بچینند.

و ان شاء الله (گر خدا بخواهد) نگفتند.

پس عذابی (فراگیر) از سوی پروردگارت بر (باغ) آنها فرو آمد, در حالی که همه در خواب بودند.

پس آن باغ (سبز وخرم) همچون شب سیاه شد.