Showing 1-5 of 5 items.

แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลก็อดรฺ

และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอัลก็อดรฺนั้นคืออะไร

คืนอัลก็อดรฺนั้นดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน

บรรดามะลาอิกะฮฺและอัลรูฮฺ (ญิบริล) จะลงมาในคืนนั้น โดยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพวกเขาเนื่องจากกิจการ-ทุกสิ่ง

คืนนั้นมีความศานติจนกระทั่งรุ่งอรุณ