Showing 1-5 of 5 items.

Mataan! a Skami na initoron Ami (a Qor´an aya) sii ko gagawii a sslaan.

Na antawaa i miyakandao rka o antonaa so gagawii a sslaan?

So gagawii a sslaan na thomo a di so sanggibo a olanolan.

Pthoron roo so manga malaikat, ago so Roh, sabap sa idin o Kadnan iran, makapantag ko oman i sogoan:

Kalilintad skaniyan taman ko kasbang o Fajr!