Showing 1-5 of 5 items.

همانا ما آن (=قرآن) را درشب قدر نازل کردیم.

و تو چه دانی شب قدر چیست؟!

شب قدر, بهتر از هزار ماه است.

فرشتگان و روح (=جبرئیل) در آن (شب) به فرمان پروردگارشان برای (انجام) هر کاری نازل می شوند.

(آن شب) تا طلوع فجر سلامتی (ورحمت) باشد.