Showing 1-6 of 6 items.

จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษย์ชาติ

พระราชาแห่งมนุษย์ชาติ

พระเป็นเจ้าแห่งมนุษย์ชาติ

ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อ

ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์

จากหมู่ญินและมนุษย์