Showing 1-6 of 6 items.

Tharoang ka a: Mlindong ako ko Kadnan o manga manosiya,

A Phapaar ko manga manosiya,

A Tohan o manga manosiya,

Phoon ko karataan o pphangonsi, a pphanoosook,

So pphangonsi ko manga rarb o manga manosiya,

A pd ko manga jinn, ago so manga manosiya