Showing 1-20 of 36 items.

Wuxuu Halaag u sugnaaday kuwa xaqa nusqaamiya.

Waa kuwa markay miisina oofsada (dhammaystirta).

Markay u miisi ama u miisaamina ka nusqaamiya.

Miyayna u malaynaynin kuwaasi in loo soo bixin.

Maalin wayn darteed (Qiyaamada).

Maalinta Dadku u istaagi Eebaha Caalamka.

Saas ma aha ee Camalka kuwa xun wuxuu ku Qoranyahay Sijiin.

Ma taqaannaa Sijiin.

Waa Kitaab calaamaysan.

Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa beeniya (xaqa).

Ee ah kuwa beeniya Maalinta abaal marinta.

Waxaana beeniya xaqa mid xad gudba oo dambiila ah.

Marka Quraanka lagu akhriyana yidhaahda waa warkii Dadkii hore.

Saas ma aha ee waxaa fuulay Qalbigooda (mirdhiyay) waxay kasbanjireen oo Dambi ah.

Waxaa sugan in Eebohood Maalintaas (Qiyaame) laga xijaabi.

Markaasna ay gali Jaxiimo.

Waxaana loo odhan tani waa Naartaad ku beeninayseen Adduunka.

Saas xaalku ma aha ee Kitaabka iyo Camalka Dadka Wanaagsan wuxuu ku Quranyahay Cilliyiin.

Cilliyiin ma taqaannaa.

Waa Kitaab la Calaameeyay (oo Dadka fiican magaciisa lagu qoro.