Showing 1-20 of 36 items.

Sangat a siksa a bagian o manga palilimpang:

Siran na igira a miyakipagasad siran ko manga manosiya na pphakitarotop siran,

Na igira a piyagasadan iran siran odi na pithimbangan iran siran na pphangorang siran.

Ba di tatangkda o siran oto a mataan! a siran na pagoyagn siran,

Sii ko alongan a lbi a mala:

A so alongan a kapakatindg o manga manosiya sa hadapan o Kadnan o manga kaadn?

Gnki ran, ka mataan! a so kitab o manga baradosa na khatago dn ko Sijjin, -

Na antawaa i miyakandao rka o antonaa i Sijjin?

Kitab a sosoratan.

Sangat a siksa sa alongan oto a bagian o miyamangongkir,

Siran na oongkirn iran so alongan a kapamalas.

Na da a phagongkir on a rowar ko oman i malawani, a baradosa!

Igira a pphangadian on so manga ayat Ami na gii niyan tharoon a:"Manga iringa a manga kabokhag o miyangaoona!"

Sabnar, a kna ka mithaab ko manga poso iran so pinggalbk iran (a dosa)!

Sabnar, a mataan! a siran sa alongan oto na kharnding siran dn ko Kadnan iran:

Oriyan iyan na mataan! a siran na makasold siran dn ko naraka Jahim;

Oriyan iyan na tharoon (kiran) a:"Giyaya so inongkir iyo skaniyan."

Sabnar, a mataan! a so kitab o miyamaratiyaya na khatago dn ko Illiyon,

Na antawaa i miyakandao rka o antonaa i Illiyon? -

Kitab a sosoratan,